fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Menighedsråd - Kappel-Langø

Kommende menighedsrådsmøder samt dagsordener og referat
Tirsdag, den 26. februar 2019 kl. 19.00 - fælles med Vestenskov menighedsråd.
Tirsdag, den 12. marts 2019 kl. 18.30
Onsdag, den 12. juni 2019 kl. 18.30
Torsdag, den 12. september 2019 kl. 18.30
Tirsdag, den 12. november 2019 kl. 18.30
Alle møder afholdes i konfirmandstuen i Kappel præstegård hvis ikke andet er nævnt.
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, men der kan være punkter der skal diskuteres for lukkede døre.

Dagsordener og referater 2018:
MR-møde d. 21.02.2018
Fælles MR-møde d. 06.03.2018
MR-møde d. 25.04.2018
MR-møde d. 18.08.2018
Fælles MR-møde d. 21.08.2018
MR-møde d. 10.10.2018
(bilag ikke vedhæftet. Kan evt. rekvireres ved henvendelse til web-master)
Konstituerende MR-møde d. 20.11.2018

Dagsordener og referater 2017:
MR-møde d. 18.01.2017
Fælles MR-møde d. 28.02.2017 
    Bilag 1 - 28.02.2017
    Bilag 2 - 28.02.2017
MR-møde d. 14.03.2017
MR-møde d. 31.05.2017
Fælles MR-møde d. 22.08.2017
MR-møde d. 20.09.2017
MR-møde d. 08.11.2017

Kappel-Langø menighedsråd


Formand, sekretær og kontaktperson                                               
Ole A. Munksgaard
Mågevej 8, Langø
4900 Nakskov
tlf. 5494 8143 eller 4041 5472
Mail: olearpe@outlook.dk 

 

Næstformand
Kirsten Vaaben
Havsnæsvej 12
4900 Nakskov
tlf. 5494 8033 eller 5194 8033
Mail: kallehavegaard@mail.dk

 

Kirkeværge - Langø

Birgitte Enemark
Mågevej 11, Langø
4900 Nakskov
tlf. 2336 5024
Mail: bbenemark@hotmail.com

Kasserer og underskriftsberettiget 

Inge Irene Rasmussen (stedfortræder for Inger Jacobsen)
Fjordvej 10, Langø
4900 Nakskov

tlf.: 2148 2986

Mail: 2792fisker@mail.dk

Kirkeværge - Kappel
Rigmor Hansen
Sjunkebyvej 25
4900 Nakskov
tlf. 5494 8417 eller 2091 8417
Mail: rigmor.hansen@mail.dk 

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet
Tom Blak Nielsen
Bregnevej 5
4900 Nakskov
tlf. 6072 3307
Mail: badmintom@hotmail.com

Suppleanter - Langø
Bodil Munksgaard
Mågevej 8, Langø
4900 Nakskov
tlf.: 5494 8143
Mail: bodilmu@pc.dk

 

Ib Walbum
Tranevej 15, Langø
4900 Nakskov
tlf. 2422 4999
Mail: walbum15@gmail.com

Suppleanter - Kappel
Christian Jensen
Kappelvej 19
4900 Nakskov
Tlf. 5493 8023
Mail: c_jensen@post9.tele.dk

 

Gina Moeskjær Heiden
Bjælkehovedvej 64
4913 Horslunde
Tlf. 2830 5517
Mail: gina.m.heiden@gmail.com

 

Årsberetning 2017

Årsberetning for Kappel-Langø menighedsråd 2017.

Efter afholdelsen af menighedsrådsvalget i slutningen af 2016 og en efterfølgende afklaring af hvem der var opstillings- og valgberettiget, konstituerede menighedsrådet sig i slutningen af 2016 med både en ny formand og næstformand.

I løbet af 2017 har der været afviklet en række forskellige kirkelige handlinger, som for nogens vedkommende har været bundet op på enten et bestemt tematisk indhold, en bestemt begivenhed eller en af lokalsamfundets årligt tilbagevendende traditioner. Der drejer i denne sammenhæng om bl.a. spire- og familiegudstjenester, gudstjenester i forbindelse med 4. maj, Mølledagen i Kappel Fjorddagen i Langø og Luciagudstjeneste i december måned.

Desuden har menighedsrådet - eller i samarbejde med de øvrige menighedsråd på det sydvestlige Lolland eller andre - afviklet en række arrangementer med forskelligartet indhold. Det drejer sig eksempelvis om koncerter, store G-dag, hvor gudstjenesten kombineres med gåtur og gule ærter, ældreudflugter og foredrag med filmforevisning om bl.a. Luther og reformationsåret.

Menighedslejen har gennem det meste af året bl.a. afholdt fællespisninger, hvor der inden disse afholdes en kort andagt med samlesang og bibellæsning. Efter fællesspisningen er der så bankospil og kaffe for alle.

Hvad angår kirkebygningerne og præstegården har der i år været afholdt provstesyn med henblik på vedligeholdelse af bygningerne og evt. reparationsarbejde. Ved provstesynet viste det sig, at der bl.a. i præstegården er en række fugtskader, som vil blive udbedret snarest. Desuden besluttedes det, at Kappel kirke i 2018 skal kalkes.

I 2017 har menighedsrådet haft besøg af Arbejdstilsynet, som konstaterede, at en række gravsten på kirkegårdene ikke var tilstrækkeligt fastgjorte, så der var fare for, at de kunne vælte ned over graverne under deres arbejde. Faren for dette er efterfølgende blevet afhjulpet.

Organist Henrik Skouenborg opsagde midt på året sin stilling, idet han havde fået en stilling i Jylland. Dette indebar, at stillingen blev opslået og fra midten af september har gymnasieelev Søren Johansen, Maribo været ansat som organist. Samtidig med dette meddelte kirkesanger Jane Hansen, at hun af helbredsmæssige grunde ønskede at stoppe som kirkesanger, hvorefter Kirsten Semstad overtog jobbet i Langø. Der skal i denne sammenhæng lyde en tak til Henrik, en stor tak til Jane for hendes lange virke i Langø og et velkommen til Søren og Kirsten.

Inden længe går menighedsrådet i gang med et visionsarbejde for det kirkelige liv i sognet og i den forbindelse vil der blive afholdt et møde (se andetsteds i kirkebladet), hvor alle medlemmer kan møde frem og byde ind med gode ideer til, hvordan vi gør det kirkelige liv i sognet endnu bedre.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle ansatte og frivillige for deres indsats for sognet samt et godt nytår til alle.

Ole Arpe Munksgaard

Menighedsrådsformand, Kappel-Langø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andre menighedsråd


  Kappel-Langø
 Vestenskov-Arninge

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com